دفتر مرکزی:
جزیره کیش، شهرک صدف، فاز 5، قطعه 56، واحد 12
+98 (021) 91012221
(+46) 855922263
info@rojit.com

نمایندگی لینوکس

 پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶
پلن ۷ پلن ۸ پلن ۹
فضا ۱۰۰۰ مگابایت ۲۰۰۰ مگابایت ۳۰۰۰ مگابایت ۵۰۰۰ مگابایت ۱۰,۰۰۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ مگابایت
۳۰,۰۰۰ مگابایت
۵۰,۰۰۰ مگابایت۱۰۰,۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۱۰۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت ۳۰۰ گیگابایت ۵۰۰ گیگابایت ۱ ترابایت۱.۵ ترابایت
۲ ترابایت
۲.۵ترابایت۳ ترابایت
ایمیلنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
FTPنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
ساب دامیننامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتابیس نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
DNS اختصاصیاختصاصیاختصاصیاختصاصیاختصاصیاختصاصیاختصاصیاختصاصیاختصاصی
قیمت ۲۴۹،۰۰۰ تومان پرداخت سالیانه
۳۴۹،۰۰۰ تومان پرداخت سالیانه
۴۴،۰۰۰ تومان پرداخت ماهیانه
۴۴۹،۰۰۰ تومان پرداخت سالیانه
۵۹،۰۰۰ تومان پرداخت ماهیانه
۵۹۹،۰۰۰ تومان پرداخت سالیانه
۷۹،۰۰۰ تومان پرداخت ماهیانه
۷۴۹،۰۰۰ تومان پرداخت سالیانه
۱۲۹،۰۰۰ تومان پرداخت ماهیانه
۱.۳۴۹.۰۰۰ تومان پرداخت سالیانه
۱۵۹،۰۰۰ تومان پرداخت ماهیانه
۱.۷۴۹.۰۰۰تومان پرداخت سالیانه
۱۹۹،۰۰۰ تومان پرداخت ماهیانه
۲.۱۴۹.۰۰۰تومان پرداخت سالیانه
۳۴۹،۰۰۰ تومان پرداخت ماهیانه
۳.۷۴۹.۰۰۰ تومان پرداخت سالیانه
سفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارش